Blog Image

COLUMNS

Over deze weblog

Via deze blog ga ik het over alles hebben wat mij bezig houdt.

H4

GENESIS Posted on 27 Feb, 2013 15:43:26

Apologeten zijn christelijke auteurs die hun geloof via filosofie proberen te rechtvaardigen. Indien zij zich tot het Nieuwe Testament zouden beperken zou dat niet zo’n probleem zijn, maar zij redeneren juist vanuit het Oude Testament en dat is niet terecht.

De schrijvers van het Oude Testament waren namelijk Hebreeën en zij schreven in het Kanaänitisch. Daarvan zijn geen documenten bewaard gebleven, maar de oudste geschriften die we hebben zijn in het Hebreeuws geschreven, dat via het Fenicisch en het Aramees overeenkomt met het Kanaänitische schrift.

En uit die taal kunnen we opmaken dat de Hebreeën dachten uit functionaliteit en dat hun denken actiegericht was. Zij gingen daarbij uit van de vijf zintuigen. Met andere woorden: abstract denken was hen vreemd. (“Abstract denken” hebben we vooral aan de Grieken te danken).

Voor Hebreeën was TAAL erg belangrijk, omdat je daarmee je gedachten concreet maakt. Dat je door schrift die taal kon weergeven was een regelrecht wonder. De Egyptenaren en Sumeriërs waren daar al vroeg mee bezig, alleen moesten er speciale schrijvers aan te pas komen, omdat het aanvankelijk erg moeilijk was met duizenden symbolen die elk een lettergreep voorstelden. De Kanaänieten gebruikten sommige symbolen van de Egyptenaren, maar pasten het toe op een andere manier: zij vonden daarmee het alfabet uit. De latere Feniciërs, feitelijk ook Kanaänieten, verspreidden een latere ontwikkeling van dat alfabet over het hele Middellandse Zeegebied.

Dat taal belangrijk is wordt ook weergegeven in het evangelie van Johannes, waar staat: “In den beginne was het WOORD en het WOORD was bij God en het WOORD WAS GOD”. De Hebreeuwse Bijbel is in die zin ook een waardevol document, want het speelt als het ware met woorden en letters. In het Hebreeuws heeft elke letter een betekenis èn een getalswaarde. Wij gebruiken letters echter slechts als symbolen waarmee we woorden maken en die woorden geven we een bepaalde betekenis. Heel soms is in de letters die gebruikt worden voor een woord nog wel de betekenis van een woord af te leiden, zoals bij het woord OOG. De O was oorspronkelijk namelijk een tekeningetje van een oog. Maar over het algemeen is in het Nederlands uit de afzonderlijke letters een betekenis niet af te leiden.

In het Hebreeuws is dat anders. De eerste letter van het alfabet is de ALEPH, wat OS (Stier) betekent. De God EL werd dan ook gezien als “Hemelse stier”, overeenkomend met het sterrenbeeld TAURUS (De Stier). Je schrijf EL in het Hebreeuws met de letters ALEPH en de letter L, LAMED.

De Lamed staat voor een herdersstok. De herder kon daarmee een schaap naar zich toe trekken. Het is een symbool van de herder en dat is de leider van de kudde. Niet voor niets heeft een bisschop een herdersstaf – zelfs sinterklaas kan niet zonder: het is een teken van leiderschap. De Aleph, Os, is een teken van kracht. AL staat dus voor “krachtige leider”. AL en EL worden in het Oud-Hebreeuws hetzelfde geschreven. We vinden EL terug in ELOHIM, een meervoud dat “krachten” of “machten” betekent en behalve voor God ook gebruikt werd voor koningen en edelen, de machtigen van een land. En we vinden dat ook terug in ALLAH, de God van de Islam.

De Hebreeën hadden ook andere opvattingen over sommige dingen, bijvoorbeeld hoe zij tegen verleden en toekomst aankeken. Wij zien “tijd” als een weg waarop we lopen: we lopen naar de toekomst en we komen vanuit het verleden. Dus de toekomst ligt VOOR ons en het verleden ACHTER ons. De Hebreeën dachten andersom, want ze gaan uit van wat ze zien. Het verleden was bekend en daarom lag het vóór hun. Ze konden het verleden zien, en hoe verder weg iets in het verleden lag, hoe moeilijker het in de verte werd herkend. Tot het uiteindelijk achter de horizon verdween – het verleden dat we niet meer kunnen zien. We zijn het vergeten. (TAMOL betekent zowel vóór als verleden)

Maar de toekomst was onbekend en daarom lag het àchter hen. De toekomst kun je immers niet zien. Omkijken helpt niet, want de toekomst draait dan mee met het hoofd, zij denken namelijk in de termen van ZIEN, een van de zintuigen. Dit is goed voor te stellen als je denkt aan iemand in een roeiboot; hij beweegt door het water met het gezicht naar waar hij vandaan komt en de toekomst komt achter hem steeds dichterbij, totdat het langs hem heen in zijn gezichtsveld komt. Dit idee zit in de Hebreeuwse taal besloten en is precies tegenover gesteld aan ons beeld van het verleden en de toekomst. (MACHER betekent achter en toekomst)

In Genesis 2:8 staat: “Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had”.
In dit tweede scheppingsverhaal heeft God de Mens geformeerd, plant vervolgens een tuin en plaatst de mens in die tuin. Die zogenaamde tuin van EDEN plant hij “tegen het oosten”. Nu is het woord “oosten” een abstract begrip en in onze taal wijst dat woord in de richting waar de zon op komt. In het Hebreeuws is dat ook de letterlijke betekenis van het woord “QEDEM”, letterlijk “de richting waar de zon op komt”.

Het woord heeft nog twee betekenissen: “VOOR” en “een VER VERLEDEN”. Hoewel het dus met “oosten” wordt vertaald, weet je door het Hebreeuws dat er de dubbele betekenis is dat God de Tuin van Eden “zeer lang geleden” plantte.

Voor wie goed engels kent is het volgende document hierover erg leerzaam.
http://www.ancient-hebrew.org/docs/39_brown-time.pdfH3

GENESIS Posted on 27 Feb, 2013 15:21:40

Het belangrijkste bij lezen is … interpretatie van een tekst.

Voor de Bijbelverhalen geldt dat ze eerst mondeling zijn doorgegeven. Het risico bestaat dan dat er steeds iets verandert, er dingen bijverzonnen of weggelaten worden. En daarnaast is er nog de interpretatie van de verteller en van de luisteraar die het later weer doorverteld.
Pas als het verhaal is opgeschreven, ligt het vast….. of niet?

Er is nog steeds de mogelijkheid van verkeerde interpretatie van de lezer. Daarnaast kan bij met de hand kopiëren van de teksten ook weer van alles mis gaan en dat is in ieder geval gebeurd met Gen. 4:8 waar staat:
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood“.
Wat Kaïn tegen Abel staat is niet te vinden in de hebreeuwse tekst. En als het er wel staat is het terugvertaald uit de Griekse vertaling, de Septuagint.

De statenvertaling heeft dit als volgt opgevangen:
En Kaïn sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood“.

Hoe zou u de titel van het boek “Who wrote the Bible” vertalen?
Ik zal het maar verklappen: het kan op twee manieren vertaald worden: “Wie schreef de Bijbel” of “Wie schreven de Bijbel”. De vertaling moet de tweede zijn, want dat is op te maken uit de inhoud van dat boek: er zijn meerdere schrijvers.

De oorspronkelijke tekst van het Oude Testament moet in het oud-hebreeuws zijn geweest. Hier bestaan geen exemplaren van. Het dichtste bij komt het Aramees en het daarvan afgeleide Hebreeuws, wat bij de Dode Zee rollen het geval is. Er is bestaat ook een oude Griekse vertaling, de Septuagint. Dat gebeurde in Alexandrië, waar veel Joden woonden die Grieks spraken.

Toen er problemen ontstonden over de interpretatie van de Griekse tekst, besloten de Joden zich uitsluitend aan de Hebreeuwse versie te houden.
Zo werd het woord voor “jonge vrouw” in Jesaja 7:14 vertaald met “maagd“.
Jesaja 7:14 moet luiden:
Daarom zal ADONAI (ADNY) u ongevraagd een teken geven: uw jonge vrouw is zwanger, zij zal een zoon ter wereld brengen en hem Immanuel (God is met ons) noemen“.
Deze tekst wordt gebruikt als “bewijstekst” voor de komst van de Messias. Maar waarom is onbegrijpelijk want niets klopt: er staat niet dat het om een maagd gaat en ook is de naam Immanuel en niet Yeshua. Ook valt die bewering niet te maken als je kijkt naar de context waarin dit vers staat.

In de katholieke kerk werd de Latijnse versie van de Bijbel gebruikt en daar is een grappig verhaal over.
Een van de eerste Nederlandse vertalingen van de Bijbel werd in 1516 gemaakt door Desiderius Erasmus uit Rotterdam. Uiteraard werd deze vertaling onderworpen aan een onderzoek door het Vaticaan. De paus was niet blij met de vertaling, want een belangrijk vers ontbrak.

Het was het vers dat de Heilige Drieëenheid onderbouwt en dus van groot belang is voor de kerk. Dat vers is 1 Johannes 5:7:
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de VADER, het WOORD en de HEILIGE GEEST; en deze Drie zijn Een“.
Bij het concilie van Nicea in het jaar 325 werd Jezus gelijk gesteld aan God. Dit werd gedogmatiseerd bij het concilie van Chalcedon in het jaar 451, waarbij het natuurlijk de VADER, de ZOON en de HEILIGE GEEST werd, want het was de zoon die het WOORD tot ons bracht in de vorm van het Nieuwe Testament.

De Paus schreef dus aan Erasmus dat hij het vers moest toevoegen, maar Erasmus zei dat hij dit niet kon doen, omdat hij uit het Grieks vertaald had (de Septuagint) en … dit vers in de Griekse versie niet bestond!
Er zat voor de Paus niets anders op dan een Griekse kopie te laten schrijven MET het vers, vertaald uit het Latijn. Deze aangevulde Griekse versie werd de basis voor de later “geautoriseerde” vertalingen, zoals de Engelse King James versie uit 1601. Naar aanleiding van die Engelse Bijbel besloten de Nederlanden in 1618 ook een vertaling uit te brengen, die uiteindelijk in 1637 uitkwam, de Statenvertaling.H2:

GENESIS Posted on 27 Feb, 2013 15:15:23

Bij opgravingen in Israël zijn veel beeldjes gevonden van vrouwen die de handen onder hun borsten houden. De beeldjes stammen uit de Bijbelse periode en zijn duidelijk vruchtbaarheidssymbolen. Maar het was niet duidelijk wie het moest voorstellen en daar is nog steeds onenigheid over: Astarte of Asjera. Sommige denken dat dat dezelfde godinnen zijn, maar er zijn ook verhalen waarbij ze zusters zijn.

Een plaatsje in Syrië, Ugarit, was tussen 7000 en 1200 voor Christus een belangrijke plaats dat aan de ene kant grensde aan Mesopotamië en aan de andere kant aan Kanaän en het latere Fenicië. Er zijn veel kleitabletten gevonden die, toen ze eenmaal konden worden vertaald, veel inzicht gaven in de godsdiensten van het Midden-oosten. Het werd duidelijk wie de godheid EL was en dat deze god een consort had, Asjera. Daarnaast was ook BAAL een belangrijke godheid.

Het woord Asjera was bekend uit de Bijbel in 40 teksten die nogal negatief zijn. Asjera is in de loop der tijd vergeten en daarom vertalen oude Bijbels de naam met: een bos. (in het engels: “grove”). Zo stond er in de Statenvertaling (1637) in 1 Koningen 15:13: “Ja, zelfs zijn moeder Maacha zette hij ook af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa uit, haar afgrijselijken afgod, en verbrandde HEM aan de beek Kidron”. De op mannen gerichte Bijbel ging ervan uit dat het om een HEM ging, waarschijnlijk BAAL, de stormgod van de Kanaänieten.

Maar hier was een vertaalfout gemaakt, en moderne vertalingen weten inmiddels beter en vertalen deze tekst met: “zijn moeder Maächa ontnam hij zelfs haar konkinklijke titel, omdat ze een aanstootgevend beeld van ASJERA had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en verbrandde het in de bedding van de Kidron”.

ASJERA (eng.: Asherah) is een vruchtbaarheidsgodin die ook wel als LEVENSBOOM wordt gezien en, zo blijkt, gedurende de hele Bijbelse tijd werd vereerd door voornamelijk vrouwen. Dit stond de priesters van YHWH natuurlijk niet aan en ze gingen behoorlijk te keer tegen deze praktijken, maar ze konden het niet uitroeien. Dat is de Islam uiteindelijk wel gelukt.

Als we naar andere gebieden kijken, dan is er bijvoorbeeld de slangegodin van Kreta. Ze lijkt op Asjera, maar heeft in iedere hand een slang. In Egypte was er Hathor, die niet alleen als koe, maar ook als Levensboom werd afgebeeld, in feite een vijgeboom.

Hathor had een gelijksoortig kapsel als Asjera en ze werd ook als slang afgebeeld, want slangen waren het symbool van leven en vernieuwing: wederopstanding, in verband met het afwerpen van de huid).

(In het Gilgamesj-epos gaat de Babylonische held Gilgamesj op zoek naar Oetnapisjtim, de Babylonisch Noach, die een plant het eeuwige leeftijd heeft gekregen. Gilgamesj wil die plant vinden. Wikipedia: Dat lukt Gilgamesj ook, maar ongelukkig genoeg werd de plant op zijn terugweg naar huis gestolen door een slang (!). Daarom is de slang onsterfelijk, want ze kruipt verjongd telkens weer uit haar oude huid.)

Wat heeft dit nu met Genesis te maken? Wel, die Levensboom speelt een rol in het verhaal van Adam en Eva en ook de slang speelt daarin een belangrijke rol. Maar, net als Asjera, wordt in dit verhaal de slang negatief benaderd.
De slang haalt Eva over om van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten. Na het eten van de vrucht verliezen Adam en Eva hun onschuld en zij schamen zich voor hun naaktheid – Asjera was immers een vruchtbaarheidsgodin en er zijn afbeeldingen van haar met een (levens)boom boven een driehoek: haar venusheuvel. Het lijkt erop dat Asjera is verwerkt in het verhaal van Adam en Eva en als slang is afgebeeld.

Was de slang vanaf dat moment nu een vijand?
Niet echt. Mozes droeg een “nehusj tan”, een bronzen slang. Deze bronzen slang is volgens de Bijbel heel lang vereerd, totdat koning Hezekiah deze vernietigde, samen met een beeld van Asjera (2 Koningen 18:4).

Wie uitgebreider wil lezen over de vrouw van YHWH kan dat doen op deze link:

http://www.nissaba.nl/godinnen/ashera.phpH1: inleiding

GENESIS Posted on 27 Feb, 2013 14:46:54

Ik heb veel interesses en ben daarom altijd druk.

Ik ben nu met pré-pensioen en ben erachter dat ik nog steeds niet genoeg tijd heb om al die interesses tot uitvoer te brengen. Dus moest ik een aantal dingen opzij schuiven om me volledig op een van die interesses te storten.

Dankzij internet is er veel informatie te vergaren die ik vroeger moest missen. Soms verschenen er boeken in Engeland en Amerika waar wij niet van wisten en waar de Nederlandse boekenmarkt kennelijk niets in zag. Met internet ligt dat nu allemaal anders: wil geen bedrijf een boek (of CD) invoeren, dan is het snel via internet besteld – uiteraard in de originele taal. Soms kun je zelfs via een Nederlands internet bedrijf, zoals BOL.com, boeken kopen, die anders nergens zijn te verkrijgen.

Zo heb ik, aanvullend op boeken die ik al heel lang heb en dus wel in Nederland kon kopen, diverse boeken aangeschaft die mijn inzicht geven in de Bijbel. En ik begin het liefst vooraan ;-), Genesis dus.

Je zou bijna denken dat ik religieus ben, maar dat ben ik niet en ook nooit geweest. Mijn interesse in de Bijbel is vanuit een cultuur-historisch perspectief: waar komt het vandaan en wat zegt de Bijbel nu eigenlijk ECHT.

Het gaat dan over TAAL, cultuur en geschiedenis.

Er wordt maar al te makkelijk vanuit gegaan dat een Nederlandse Bijbel recht doet aan de oorspronkelijk tekst – dat blijkt niet zo te zijn. Een van de oorzaken daarvan is de bemoeienis van de Grieken en Romeinen in iets wat eigenlijk Hebreeuws hoort te zijn. Zo is het woord GENESIS een Grieks woord en is niet de werkelijk titel van dat boek. Het woord “adam” is vertaald als een eigen naam, terwijl het gewoon “mens” betekent. In de Hebreeuwse tekst wordt het daarom altijd met een lidwoord ervoor gegeven, dus “de mens” – dat alleen al geeft aan dat het geen eigennaam is.

Interessant is dat in meerdere Joodse vertalingen de eerste drie versen van Genesis anders worden geïnterpreteerd – en dat heeft te maken met de TAAL. Volgende keer meer daarover.

De Youtube link hieronder is een engelse video – hoe kan het ook anders 😉

Retranslating Genesis 1:1-3:

www.youtube.com/watch?v=EHgPZPcaP5kGenealogie

Algemeen Posted on 02 Jun, 2011 14:56:10

Op de site van PAL4 schrijf ik af en toe een blog en dit is de derde in een serie over Genealogie.

Genealogie (3): DNA

Als u religieus bent en de Bijbel als waarheid accepteert dan gelooft u dat we allemaal van Adam en Eva afstammen. Als u de Bijbel niet letterlijk neemt, staat u er wellicht niet bij stil, maar volgens de evolutie “theorie” zijn wij ook allemaal familie van elkaar en hebben wij gezamelijke voorouders. Met een knipoog naar de Bijbel worden onze gezamelijke ouders ook Adam en Eva genoemd, maar dan wel met de toevoeging Y-chromosomale Adam en mitochondriale Eva. En die Y-Adam en mt-Eva hebben elkaar nooit gekend, ze leefden zelfs ongeveer 85.000 jaar na elkaar, en – anders dan in de Bijbel – is mt-Eva de oudste.

Dit is aan het licht gekomen door DNA-onderzoek, waarbij het Y-chromosoom alleen door de man wordt doorgegeven aan zonen en een stukje DNA dat mitochondriale DNA wordt genoemd alleen wordt doorgegeven door een vrouw aan zowel zonen als dochters. Het Y-chromosoom volgt dus de mannelijke lijn terug naar het verleden en het mitochondriale DNA volgt de vrouwelijke lijn terug naar het verleden.

Als je als man je DNA dus laat onderzoeken kun je een lijn aangeven die teruggaat via mannelijke lijn en (een tweede onderzoek) die teruggaat via de vrouwelijke lijn, dus die van uw moeder. Bij de vrouw is er maar één DNA-onderzoek mogelijk en dat gaat alleen terug via de vrouwelijk lijn. Dit soort onderzoek wordt ook wel DNA-genealogie genoemd. Het geeft je geen namen en data, maar geeft aan waar de vrouwelijke en/of de mannelijk lijn geografisch vandaan komt. Dit kan alleen maar gebeuren als veel mensen over de hele wereld zich laten onderzoeken, liefst iedereen, en daarom zijn er regelmatig projecten die tevens de kosten van dit dure onderzoek kunnen verlagen.
Aan het eind van deze blog geef ik een aantal links die u naar een heel interessante site voert die u laat zien hoe de mens zich heeft verspreid over onze planeet, een reis die ergens tussen 70.000 en 60.000 jaar geleden begon met het verlaten van Afrika.

Het DNA-onderzoek laat u dan een route zien. die u terugvoert naar uw plaats van herkomst. Uiteindelijk lopen alle routes terug naar Afrika en dat komt overeen met andere wetenschappelijke onderzoeken. We komen dan uit bij de “recentste gemeenschappelijk voorouders”, Y-Adam en mt-Eva. Dat wil niet zeggen dat toen zij leefden geen andere mensen bestonden, of dat voor hun tijd geen andere mensen bestonden, maar veel takken zijn uitgestorven. Er is zelfs een punt in de verre historie aan te wijzen dat de mens als soort door uitsterven werd bedreigd. DNA-onderzoek bij de Khoi en San in Zuid-Afrika – wij noemen ze Hottentotten en Bosjesmannen – heeft aangetoond dat er op een gegeven moment, 70.000 jaar geleden, maar zo’n 2000 mensen over waren. (Artikel)

Onze gemeenschappelijk voorouders moeten binnen die groep geleefd hebben. Het is ook opmerkelijk dat de drift van mensen “out of Africa” in die tijd sterk toenam. Het is alsof de mensen Afrika ontvluchtten via een weg naar het noorden.

Ik moet hierbij aantekenen dat er nog wel andere mensachtigen bestonden, zoals de Neanderthalers. Onze voorouders en de Neanderthalers kwamen elkaar ongeveer 30.000 jaar geleden tegen nadat ze zich ongeveer 400.000 jaar eerder hadden afgesplitst en evolueerden in verschillende soorten. Onlangs is aangetoond dat deze twee menselijke soorten DNA hebben uitgewisseld en dat DNA is aangetroffen in Europeanen en Aziaten en vrijwel helemaal niet bij Afrikanen. Kinderen van de moderne mens en Neanderthaler hebben zich dus kunnen voortplanten, wat opmerkelijk is voor een dergelijke lange scheiding.
Dit onderzoek is nog zo recent dat we nog niet alles daarover weten en waarschijnlijk voert het naar nieuwe kennis over hoe de mens onze planeet heeft bevolkt. Duidelijk is in ieder geval dat de moderne mens zich in Afrika heeft ontwikkeld en mensachtigen die al eerder waren weggetrokken zich anders evolueerden. (Artikel)

Wie op de hoogte is van genealogie weet dat het herhaaldelijk gebeurt dat bepaalde takken uitsterven uit. Ouders hebben bijv. geen kinderen of de kinderen overlijden jong. Als die ouders ook geen broer of zusters hebben, dan hebben de grootouders dus geen nakomelingen. Ze kunnen hun DNA niet doorgeven en verdwijnen uit beeld. Het onderzoek naar Y-Adam en mt-Eva geeft dan ook geen volledig beeld, omdat het alleen de mannelijke en alleen de vrouwelijke lijn volgt. Laat ik dat nader uitleggen.

Een man die nu leeft heeft een moeder en een vader en in zijn DNA zit zowel de vrouwelijke als de mannelijke voorouderlijke lijn besloten. Bij een vrouw is alleen de vrouwelijke lijn uit het DNA te halen. U kent het misschien wel van schema’s waarin de man wordt voorgesteld als XY en de vrouw als XX. Aleen mannen hebben het Y-chromosoom en via DNA onderzoek kunnen we vaststellen welke lijn UW Y-chromosoom volgt. De vrouwelijke lijn wordt bekeken aan de hand van mitochondriaal DNA dat alléén via de moeder op het kind wordt doorgegeven. Een vrouw, laten we haar Barbie noemen, die alleen zonen voortbrengt, geeft de X-chromosoom door aan haar zonen, maar haar kleinkinderen erven de X-chromosomen van hun moeder en niet van hun vader en daarmee verdwijnt Barbie uit beeld wat betreft de mitochondriale lijn, hoewel ze wel degelijk afstammelingen heeft.
De vader van Barbie is ook niet meer terug te vinden in haar DNA en als zij geen broers heeft met nakomelingen is ook haar vader niet meer te traceren via DNA. Natuurlijk kan haar vader broers hebben die weer wel mannelijke nakomelingen hebben, dus in die zin kan de opa van Barbie weer wel te traceren zijn.

Het is geen makkelijke materie dus als het u interesseert kunt u misschien deze uitleg ook nog eens in andere bewoordingen bekijken op wikipedia: over Y-Adam en mt-Eva.
Bij elke generatie sterven er opnieuw takken uit, zodat Y-Adam en mt-Eva na een generatie kunnen verschuiven naar andere personen, die dan de titel Y-Adam en mt-Eva krijgen. Wie die personen zijn, weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is dat ALLE mensen die nu leven afstammen van EEN Y-Adam en EEN mt-Eva.

We zijn dus allemaal familie, maar als u de familierelatie wilt zien tussen u en uw buurvrouw, dan is die kans vele malen kleiner dan de kans dat u de hoofdprijs in de Staatsloterij wint. Het hangt er namelijk vanaf hoever terug gezocht moet worden naar een gezamelijke voorouder.
Met genealogie komen we niet verder terug dan ongeveer 400 jaar, tenzij u adelijk bloed heeft (en dat is niet ondenkbaar). De adel heeft zijn bloedlijnen al veel eerder beschreven en daardoor weten we bijvoorbeeld dat alle Europese koningshuizen familie van elkaar zijn. En dat moet zeker gelden voor degene die de troon bestijgt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willem Alexander familie is van Maxima. Hun beider stamboom is terug te voeren op Alphons III van Portugal die leefde van 1210 tot 1279.

Er is nog een “crossover” tussen de twee takken na die tijd, toen Pablo Halbach uit de tak van Willem Alexander trouwde met Maria Bonorino Frias uit de tak van Maxima en dat huwelijk vond plaats op 30 mei 1883, dus niet eens zo lang geleden. Hun nakomelingen zijn dan ook familie van zowel Willem Alexander als Maxima. En misschien ben U dat wel 😉
Alle huidige Europese vorstenhuizen stammen overigens af van Johan Willem Friso (1687-1711). Daarnaast stamt Willem Alexander ook nog af van Karel de Grote, hoewel die verwantschap een punt van discussie is.

Een grote verrassing kwam toen twee genealogen uit Amerika de afstamming van alle Amerikaanse presidenten gingen uitzoeken. Het boek kwam in 1995 uit en liet zien dat 30 van de 43 Amerikaanse presidenten familie van elkaar zijn en dat niet alleen, ze zijn ook verwant aan het Engelse koningshuis.
De laatste editie van het boek kwam uit in 2009 waaruit bleek dat zelfs President Obama en George W. Bush familie van elkaar zijn.
Ik heb even gekeken welke presidenten geen familie relatie met andere presidenten hadden en dat waren er 5 van de 23 in de 19e eeuw en 4 van de 17 in de 20e eeuw, waaronder J.F. Kennedy en Bill Clinton.
George Bush en Barack Obama, de presidenten van de 21ste eeuw, zijn familie van elkaar en stammen allebei af van Edward I van Engeland. Barack Obama stamt bovendien ook af van het Ierse koningshuis. Obama (en Ronald Reagan) zijn beide afstammelingen van Brian Boru. Reagan en Obama zijn dus ook verwant aan elkaar.
Ronald Reagan hoort eigenlijk ook niet thuis in deze rij, want het Ierse koningshuis is het (enige) Keltische koningshuis en staat op zichzelf. Via welke lijn Obama afstamt van Brian Boru weet ik niet, maar in ieder geval stamt hij ook nog eens af van Edward I van Engeland èn William the Lion van Schotland.

“Blauw bloed” krijgt op deze manier een nieuwe betekenis: verwantschap. Je kunt gevoeglijk stellen dat de Europese koningshuizen ALLEN verwant zijn via Karel de Grote (742 – 814) en daarmee kunnen we nog verder terug in het verleden, want ook zijn stamboom kent nog voorouders.
Een kwartierstaat is een overzicht van een bepaald persoon en zijn directe voorouders. Een van de langste kwartierstaten die ik tegenkwam op internet is die van Johannes Feringa en gaat héél ver terug, ca 2000 jaar (generatie 55). Ik kan niet instaan voor de juistheid van deze gegevens. De voorouders van Karel de Grote zijn ook op internet te vinden en daar gaat de stamboom 60 generaties terug, naar Getmalor van Commeria die ca 700 voor Chr. is geboren. Ook hier geldt dat de afstammingsreeks twijfelachtig is.

Als je de volledige afstamming van een persoon tot aan generatie 55 zou terugvinden zou de stamboom 36 triljard (36 met 15 nullen) mensen tellen en dat zijn veel meer mensen dan er nu op aarde rondlopen. Ik ben al blij dat ik tot de 17e generatie kom. Voor mijn dochter is dat de 18e generatie, de zogenaamde “edelouders”.
Hoe ver komt u?

Dan de beloofde links naar het GENOGRAPHIC project.
Onder het woord The GENOGRAPHIC project vind u een aantal tabs, zoals die waarbij staat “Atlas of Human Journey
Een overzicht van de menselijke reis over deze planeet. Het subscherm bevat ook korte documentaires.
Uiteraard vindt er steeds meer onderzoek plaats en op de genoemde site van national geographic vind u dus regelmatig informatie over vorderingen en nieuwe vondsten.

In verband hiermee wil ik ook nog een (Nederlandstalig) boek aanraden. Niet duur en zeker de moeite waard. Het is van Bryan Sykes, de man die genetisch onderzoek deed naar de zogenaamde IJSman Ötzi, een mummy die in het ijs van een gletscher werd gevonden en ongeveer 5300 jaar geleden leefde. Het boek heet De Zeven Dochters van Eva en behalve documentair is elk hoofdstuk die “een dochter” van mt-Eva beschrijft in verhaalvorm geschreven om een beeld te geven hoe mensen leefden. Alle Europeanen die nu leven stammen af van één van deze “dochters” (en uiteindelijk ook van mt-Eva).VROEGHER …

Algemeen Posted on 31 May, 2011 11:24:32

Als je ouder wordt – en daarmee bedoel ik dat de tijd dat je op deze planeet rondloopt steeds langer wordt 😉 – dan ontkom je niet aan een vergelijking met hoe de dingen vroeger waren. Als de dingen tegenwoordig beter zijn, houden we onze mond, maar als ze volgens ons vroeger beter geregeld waren, dan willen we dat graag uiten.
Als je in een gezelschap bent met jonge mensen, dan loop je de kans dat iemand roept “daar heb je hem weer” en met enig sarcasme in de stem: “ja, ja, vroeger was álles beter”. Vervolgens laat je je wellicht weerhouden om nog iets te zeggen.
Dat doe ik niet. Want het heeft ook te maken met levenswijsheid en het is goed om jongere mensen erop te wijzen dat dingen vroeger wellicht beter waren, want door dat te realiseren kunnen ze ook veranderingen te weeg brengen.

Maar was “vroeger” alles inderdaad beter geregeld?. Dat hangt ervan af hoe ver je in het verleden teruggaat. Vanaf 1945 lijkt het er wel op. Toen begon de wederopbouw. De Tweede Wereldoorlog – die ik niet heb meegemaakt want ik ben van 1949 – had mensen mogelijk zelfbewuster gemaakt. De kinderbijslag werd ingevoerd en de sociale voorzieningen groeiden gestaag. De maatschappij werd socialer en dat had ook invloed op de volksgezondheid. Ziekenfonds werd steeds beter geregeld en de dokter stuurde je sneller door naar het ziekenhuis voor onderzoek dan tegenwoordig. Was dat beter? In sommige gevallen zeker wel, en ik denk dat meer mensen hier voorbeelden van hebben. Maar technologisch en op andere punten is het tegenwoordig weer beter.

Natuurlijk is het zo dat sommige mensen subjectieve zaken vroeger beter vonden. Nou, daar moet je je als oudere natuurlijk niet over uitlaten. Als voorbeeld geef ik muziek. Muziek is van alle tijden en jonge mensen hebben zo hun voorkeur. Sommige jongeren blijven steken in hun gevoel voor muziek en blijven trouw aan wat ze als teenager mooi vonden. Als zij de muziek vroeger beter vonden, is dat niet terecht. Er wordt tegenwoordig fantastisch gemusiceerd en onder jonge mensen is heel veel talent. En vooral wordt de gechoreografeerde dans steeds meer onderdeel van videoclips en de muziek. De opkomst van de gechoreografeerde dans is waarschijnlijk ingezet met de film The West Side Story, maar Michael Jackson was de man die nadruk legde op de dans in combinatie met muziek en dat heeft navolging gekregen van mensen als Justin Timberlake en andere artiesten van nu. Natuurlijk, ik vind de Beatles ook nog steeds fantastisch en veel andere artiesten uit de 60er jaren en zelfs 50er jaren. Maar als ik DEZE VIDEOCLIP zie, gemaakt door jonge mensen met een gigantisch talent, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik zou willen dat ik vroeger die mogelijkheden had. Ja, echt, dat is tegenwoordig allemaal beter. Qua uitvoering, productie en techniek is deze video een hoogstandje, die je van professionele artiesten verwacht, niet van jonge mensen van begin twintig.
En wat te denken van deze jongeman uit Frankrijk, die een song doet van Michael Jackson met alléén gebruik van zijn stem. Behalve muzikaal is het ook een technisch hoogstandje, zowel van geluidstechnisch als beeldtechnisch oogpunt. Er zijn een groot aantal van dit soort “mutitrackers” te vinden op YouTube en niet iedereen is even goed, maar de goede voorbeelden zetten menig professionele artiest in de schaduw.

Het feit dat ik dit op YouTube kan bekijken betekent dat de wereldwijde communicatie ook beter is. Oudere mensen hoeven niet meer uit een raam te staren vanachter de rodonderons, maar kunnen door andere ramen kijken, waar je de hele wereld kan zien: het televisiescherm en het computerscherm.

Onlangs had ik weer zo’n “vroeger was het beter” moment. Ik werd door YouTube geattendeerd op een YouTube video met de titel “A TASTE Of FREEDOM“. Grappig genoeg begint het met de Lindy Hop, een dans uit de tijd van mijn ouders(!), die als gezelschapsdans weer populair aan het worden is. Maar daar ging het niet over. Het gaat over een meisje uit Saoedi Arabië dat foto’s maakte en zag hoeveel plezier haar leeftijdsgenoten hadden in Amerika. Toen ze weer thuis was zette ze de foto’s op internet, en waagde het om auto te rijden. Ze is nu aangeklaagd, want vrouwen mogen niet autorijden in Saoedi Arabië. Het is niet voor te stellen, maar mijn eerste reactie was: “dat was vroeger niet”.
30 tot 40 jaar geleden konden vrouwen in Saoedi Arabië gewoon auto rijden en hoefden ze ook niet met hoofddoekjes op te lopen. Veel mensen in ons land, roepen dat dat normaal is, cultuurverschil en zo, maar dat klopt niet. In Iran, of wat u misschien nog als Perzië aanduidt was dat ook niet. De mensen waren vrij om te dragen wat ze wilden. Sommige spreken er schande van dat in Europa er stemmen opgaan om de hoofddoek te verbieden, maar moeten zich realiseren dat in Islamitische landen die hoofddoek verplicht is.
Maar de mensen waren vroeger in die landen veel vrijer. Het Islamitisch extremisme, ook wel aangeduid als Salafisme of Wahabisme begon in Saoedi Arabië en heeft zich van daaruit als een olievlek verspreid. De bouw van moskees werden door hen betaald (geld genoeg) en overal op de wereld neergezet. Dit is geen mening, maar een historisch feit. Op scholen werd dit soort Islam er ingestampt, te beginnen bij de kleuterschool, en aangezien veel mensen ontvankelijk zijn voor wat ze in hun jonge jaren te leren krijgen, kun je niet kwalijk nemen dat de moslims die naar ons land komen, dat soort Islam aanhangen. Aan de andere kant zijn veel moslims ook hier gekomen om die onderdrukking juist te ontlopen. Met andere woorden: niet alle moslims zijn gelijk en zelfs de beleving van de Islam is niet voor alle moslims gelijk. Maar de geschiedenis laat zien dat de Islam een potentieel gevaar kan zijn voor onze vrijheid.

Het is onbegrijpelijk dat in 30 tot 40 jaar de wereld zo kan veranderen. En toen ik een oude man in een dorpje in Saoedi Arabië hoorde zeggen dat vroeger alles beter was, vroeg ik me af of de jonge mensen wel naar hem luisterden, want ZIJ kunnen de klok terugdraaien. Het is wel zo dat de Islamitische voorgangers die deze terugval in barbaarse tijden hebben teweeg gebracht dezelfde leeftijd hebben als de oude man in dat dorp. Zij vonden kennelijk NIET dat vroeger alles beter was.DARK MATTER and TESLA

Wetenschap Posted on 30 Apr, 2011 10:46:39

It has been some time since I posted, but today I read about the last flight of the spaceshuttle Endeavor.

This flight is special and not because it is the last one. According to what I read on Michio Kaku’s Big Think blog it carries a piece of scientific equipment that costs about 2 billion dollar and was 17 years in the making. It is a particle accelerator with only one goal: trying to find out what the origin of the universe is and to find what it is made of.

Now many people might think the universe consists mainly of nothing, with matter scattered around consisting of galaxies, stars and planets. But that is not what we mathematically find or as Lawrence M. Krauss puts it: “NOTHING is not NOTHING anymore”. Quantum physics shows us that matter pops in and out of existence constantly and contributes to the existence of the universe. And it is probably the cause of the Big Bang. Since we found that out, the Big Bang isn’t considered anymore to be the beginning of the universe, but just an incident that happened in a kind of universe before ours. At the same time we had to assume that there are more dimensions than the 3 space dimensions we are aware of and that the laws of nature as we know them are probably confined to our own universe that might be part of a multiverse, all different but all existing at the same time. And TIME itself is the biggest mystery of all. But for now, let’s stick to the matter in our universe.

If we add up all the matter we can detect in the universe, it accounts for only 3% of what we should find to explain what we see: a universe of galaxies that move away from eachother at an ever increasing speed. Theoretically there should be more matter and more energy. A lot more. Besides that, it should be all around us – the universe should be filled with it.

I also read something about Tesla, the “mad scientist”. Tesla was a genius, who made a lot of inventions and without whom the “electric world” would be very much different. Some people don’t realise that even the lightbulb is his invention. You probably think it was Edison (or rather the Englishman Joseph Swan), but the fact is that for this invention Edison used 17 of Tesla’s patents. But Tesla was not a business man, and Edison was.

One of Tesla’s famous projects he did was unknowingly funded by Westinghouse Co. Tesla distracted electricity from the sky and transmitted it wireless. He wanted poor areas like Africa to enjoy electricity as well. Of course Westinghouse pulled the plug when this was discovered, because Westinghouse, like Edison, was in it for the money. “Free” energy is not an option.
Nowadays we see the same thing with cars that can drive on tapwater and with the developement of Free Energy (zero point energy).

Scientists used to believe in Aether. It was the substance that was all around us and through which energy could flow. It was the explanation for radio waves travelling through the air and light travelling through space. Scientists rejected the idea because tests in the 19th century couldn’t detect it – just as we are unable to detect Dark Matter. People like Lorentz offered theories why aether could not be detected. But the idea of aether was left, because in 1905 Einstein’s special theory of relativity didn’t need it anymore. So the idea of aether was left.

Only Tesla didn’t. He stated that one day science would have need for aether again and it seems he was right. Aether was also called the fifth element, because it should be very much different than the other four: air, water, earth (matter) and fire. Now it seems we DO have a fifth element on our hands, a matter that can not be detected (yet) and we therefore call Dark Matter.

On Wikipedia I read “in physics there is no concept considered exactly analogous to aether, however Dark Energy is sometimes called quintessence due to its similarity to the classical aether”. Isn’t that interesting!

Was Tesla right after all? I, for one, think he was.
Was Einstein wrong? I don’t think so, because Einstein was not happy about it himself and looked for other answers, espescially the Theory of Everything. And Einstein even used the word “Aether” for the gravitational field within general relativity, but his terminology never gained widespread support.
But it seems we still need the idea of Aether and now call it Dark Matter. And it has to do with the gravitational field as well. No Einstein wasn’t wrong, he wasn’t just done yet and died unhappy about it.DR. CHACHOUA

Wetenschap Posted on 14 Nov, 2009 23:25:15

Ooit gehoord van Dr. Sam Chachoua?
Ik denk het niet, hoewel deze man wereldberoemd zou moeten zijn en de Nobelprijs voor medicijnen had moeten krijgen. Maar nee, de medische wereld heeft een van de sterkste lobby’s die er zijn, wat Jimmy Carter ooit deed verklaren dat die lobby minstens even sterk moet zijn als de olie lobby.

Aan ziek zijn wordt veel geld verdiend. De pharmaceutische industrie maakt geen medicijnen waarmee ze zichzelf buiten spel zet, dat zal een ieder begrijpen. Moet je van die industrie dan verwachten dat Kanker en AIDS de wereld uit worden geholpen? Iedereen zal moeten toegeven dat dat niet gauw zal gebeuren.

Doctor Sam Chachoua komt uit Australië en zag als kind zijn vader langzaam aan kanker ten onder gaan. Er werd van alles gedaan, maar het maakte hem alleen maar zieker. Sam Chacoua werd dokter en ging bestuderen waarom kanker soms vanzelf genas (spontaneous remission) en waarom bepaalde vormen van kanker sneller tot de dood leidden dan andere vormen van kanker, wat meer te maken bleek te hebben met het orgaan dat was aangetast, dan de kankercellen zelf.

Dr. Chachoua ontwikkelde IRT, Induced Remission Therapy. De vaccinaties die hij toedient bevatten geen aangetaste dode cellen (zoals bij griepinjecties), maar zijn gebasseerd op een methode die Chachoua heeft ontleend aan hoe ons lichaam zelf met ziektes om gaat en ons falende immuun-systeem wordt middels zijn therapie gestimuleerd. Kankercellen die door ons lichaam niet herkend worden, worden “gemerkt” en het lichaam herkent ze daardoor en rekent met ze af.
Datzelfde proces werkt ook bij AIDS en Reuma, omdat deze ziektes allemaal dezelfde eigenschappen vertonen: ze misleiden ons immuunsysteem.

In 1996 toonde Cedars-Sinai Medical Center interesse in de serums en vaccinaties van Sam Chacoua en bood aan om zijn IR therapie te testen, maar Chachoua moest dan wel zijn hele onderzoek overdragen aan Cedars-Sinai. Dr. Chachoua besloot dat te doen.
De testen waren spectaculair en uit de test bleek de therapie voor 99% succesvol.

Toen stortte langzaamaan de wereld van Chachoua in elkaar. In zijn naam werden klinieken in Mexico geopend, waar totaal géén resultaat werd behaald. Chachoua deed er alles aan om die klinieken te dwingen te sluiten, maar net zo snel opende ergens anders weer klinieken, die ook geen enkel effect hadden. Het leek erop dat Chachoua buiten spel werd gezet en zijn therapie in de ijskast zou verdwijnen.
Cedars-Sinai Medical Center kende Sam Chachoua plotseling niet meer en zeiden nooit contact met hem te hebben gehad. Dit was in 1996.

Dit was genoeg voor Dr. Sam Chachoua om een rechtzaak te beginnen. De rechtzaak eindigde in 2001, gewonnen door Sam Chachoua, die daarmee 10 miljoen dollar kreeg.
NBC meldde in augustus 2001 over “the most effective treatment for Aids and Cancer in history”. Echter, daarna werd het weer stil.

Je zou denken dat er toen niets meer in de weg stond om de wereld te genezen van kanker, aids, alzheimer en al die andere ziektes waar ook de “goede doelen” het van moeten hebben. Want behalve dat de pharmaceutische industrie een miljardenindustrie is, hangen er allerlei goede-doelen organisaties aan. De managers van al die organisaties varen er wel bij. Ondertussen krepeert het volk.

Het belangrijkste obstakel in Amerika is de FDA. Als zij hun goedkeuring niet geven wordt een medicijn NIET vrijgegeven. De mogelijk ineffectieve griepprikken worden vrijwel zonder testen vrijgegeven (geloof maar dat daar miljarden aan wordt verdiend!), maar de Induced Remission Therapy van Dr. Chachoua moest wachten op vrijgeven door de FDA.

De vraag is: hoe lang konden ze deze therapie tegenhouden en daaraan gekoppeld: hoeveel mensen waren ze bereid daarvoor dood te laten gaan. Antwoord: 4 jaar (en hoeveel doden?)

In Juni 2005 kwam de therapie vrij. De therapie kost ca 10.000 dollar (7 injecties over een periode van 15 dagen). Er is echter geen ruchtbaarheid gegeven aan deze ontwikkeling. Het moge duidelijk zijn waarom.
Dr. Sam Chachoua is momenteel aan ander onderzoek begonnen.

Deze tekst is ontleend aan het artikel op DEZE SITE.

YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=TFSkJhCcpBY« PreviousNext »