In het Hebreeuws hebben NAMEN van personen ALTIJD betekenissen die bij het karakter horen van die personen. In de Bijbel kan de naam van een persoon ook een stam, een stad of een streek vertegenwoordigen. Dat personen zo oud worden, zou dus kunnen wijzen op een bepaalde dynastie, maar het kan ook om symboliek gaan, want het kan niet nadrukkelijk genoeg gezegd worden dat de Bijbel geen geschiedenisboek is. En eigenlijk is het geen “boek” maar een collectie van boeken, waarvan het boek Genesis weer een collectie van verhalen is. Je zou de Bijbel zelfs een “bloemlezing” kunnen noemen.

ADAM betekent “mens” en ChAWA (EVA) “de leven gevende”. Dit hoeft dus niet te betekenen dat het om individuen gaat. De naam Eva komt zelfs maar twee keer voor: wanneer Adam haar zo noemt en wanneer zij haar eerste kind “verkrijgt”.

In ieder geval wordt het ook duidelijk dat God niet één persoon gemaakt heeft, maar een “soort” dat hij “ha-adam” noemt: “de mens”. In het eerste scheppingsverhaal staat dan ook: Gen. 1:27, “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.”
Dat woordje HEM heeft bij sommige de indruk gegeven dat God een soort androgyne mens maakt: Adam en Eva in één persoon. Uit het tweede verhaal zou dan blijken dat Eva, wordt losgemaakt van Adam door zijn “rib” te verwijderen.

Maar het is veel eenvoudiger: “de mens” is namelijk een mannelijk enkelvoud. HEM slaat op “de mens” als soort. Het Hebreeuws kent alleen mannelijke of vrouwelijke woorden, geen onzijdige woorden. Daarnaast is de vertaling “man en vrouw schiep Hij ze”, niet correct, want de woorden die worden gebruikt zijn die voor “mannelijk en vrouwelijk”, in het engels: “male and female”. Het zijn dezelfde woorden die bij het verhaal van Noach worden gebruikt om aan te geven dat van elk dier een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar in de ark moet worden meegenomen.
Adam is dus de menselijke soort en Chawa (Eva) het vrouwelijke deel van deze soort.

De Bijbelverhalen zijn geschreven in een tijd dat de landbouw al bestond. Een hint wordt gegeven in Genesis 2:5 “…., en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen”. De bevolkingsgroep waar de Bijbel over spreekt waren hoofdzakelijk herders en mogelijk ook handelaren, die rondtrokken met tenten.

Er waren echter ook groepen die uiteindelijk kozen voor de landbouw en wegtrokken uit oases – door de herders gebruikt als rust- en drinkplaatsen voor hun vee – en zich langs rivieren gingen vestigen.

In het verhaal van Genesis 4 is KAIN de landbouwer en ABEL de herder. Hun strijd wordt dan ook wel gezien als het conflict dat ontstond tussen deze twee groepen. In het voorgaande verhaal, Genesis 3, zijn Adam en Eva – de archetypische Mens – weggestuurd uit een weelderige plaats en dat wijst op de klimatologische veranderingen die plaatsvonden rond 7000 voor Christus, aan het eind van de IJstijd: de woestijnvorming werd steeds erger en de waterspiegel zou zo’n 150 meter stijgen, waardoor allerlei gebieden waar mensen leefden onder water kwamen te staan.

Mensen trokken naar andere gebieden en er zullen ettelijk conflicten geweest zijn tussen rivaliserende groepen mensen, die elkaar ook niet (meer) verstonden. De verhalen over de Zondvloed en de Toren van Babel zijn hier herinneringen aan. Vooral de catastrofale overstromingen vinden we in vele culturen terug. Qua verhaal lijkt het verhaal van Noach nog het meest op de drie verhalen die uit Mesopotamië stammen: de Atrahasis, de Ziosoedra en het Gilgamesh epos. Deze gaan echter terug naar een hevige overstroming die het grootste deel van Zuid-Mesopotamië onder water zette, ca. 3000 voor Chr.

KAIN is de vertegenwoordiger van de landbouwers die wegtrokken naar vruchtbare oorden, en settelden langs rivieren, zoals de Nijl, de Eufraat en de Tigris en de Indus en Saraswati rivier, maar ook bij kleine en grote zoetwatermeren. Zij waren kwetsbaar voor de steeds hoger wordende zee, wat incidenteel voor grote rampen zorgden. Het nageslacht van KAIN was daar slachtoffer van. Wij hebben in 1953 meegemaakt dat dat ook nu nog kan – in Bangla Desh kunnen ze daar ook over meepraten en laten we de tsunami uit 2004 niet vergeten die Sumatra, Thailand en India trof en en een nog recentere tsunami, die, na een aardbeving, Japan trof.

In het begin van Genesis kunnen de landbouwers en herders het niet met elkaar vinden. Opvallend is dat de letter ZAYIN uit het oude Kanaänitische alfabet de vorm heeft van een landbouwwerktuig, een ploeg, maar de betekenis van “wapen” kreeg.

De betekenis van de naam ABEL is “leegte” – zijn leven eindigt dan ook zonder dat hij een nageslacht heeft.
De naam KAIN wordt in het Hebreeuws geschreven als “speer”, en dat woord is weer afgeleid van het Hebreeuwse woord voor “riet” (Hij was immers landbouwer en van riet, bijv. suikerriet, kun je een speer maken).

KAIN is ook verwant aan het werkwoord “verkrijgen” en dat is ook precies wat in Genesis 4:1 staat: “En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den Heere VERKREGEN!”. Dit soort overeenkomsten vind je overal in de Bijbel.

We vinden in het tweede scheppingsverhaal:
“En de HEERE God had den ADAM (ADM) geformeerd uit het stof der ADAMAH (ADMH) ….”
Daarvoor staat dat er damp (AD) opsteeg en de aarde (ADMH) bevochtigde. Hier is ook duidelijk een woorspel te ontdekken.

Laten we eens een paar teksten hervertalen, waarbij we de betekenis aangeven door de persoonsnaam te gebruiken:

En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde KAÏN, en zeide: Ik heb van den HEERE een man KAÏN (verkregen!)

En Adam bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam SETH; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad SETH (gezet, geplaatst) voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.
(een persoon zit of plaatst zich op zijn “achterwerk” en vaak wordt daarom ook “fundering” gebruikt als betekenis).

En hij noemde zijn naam NOACH, zeggende: Deze zal ons NOACH (troosten) over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

En Heber werden twee zonen geboren; des enen naam was PELEG; want in zijn dagen is de aarde PELEG (verdeeld).

In bovenstaande versen wordt dus steeds de reden gegeven waarom die namen gekozen waren. Overigens komt Hebreeën van de naam HEBER, wat “oversteken” betekent. Zij kwamen dus “van de andere kant” of “overkant”. Je kunt er lang over discussiëren waar dat is.

Wanneer KAIN door YHWH “weggestuurd” wordt, gaat hij naar “het land NOD, ten oosten van Eden”. De naam NOD betekent “zwerven” en het betekent dus dat Kain weggaat, misschien wel richting het huidige Iran en Afghanistan. Daar trouwt hij.

Waar haalde KAIN zijn vrouw vandaan? Dit wordt door fundamentalisten (Bijbelpuristen) beantwoord door Adam en Eva veel kinderen toe te schrijven en dus incestueuze relaties voor te stellen. Als je Adam en Eva ziet als vertegenwoordigers van de mensheid, dan hoeft dat geen probleem te zijn, omdat ieder van de personages, ook Kaïn, een groep van mensen vertegenwoordigt.

De landbouwers verdwijnen uit het verhaal, omdat de Bijbel over herders (en handelaars) gaat en niet over landbouwers. De schrijver van dit verhaal volgt Kain met een genealogie en er worden volkeren beschreven die zich dus allemaal her en der vestigen.

Volgens Gen. 4:25 krijgen Adam en Eva nog een zoon, Seth.
Dit is een latere toevoeging aan het verhaal, gedaan door een redacteur. Er was namelijk naast het originele verhaal een zogenaamde “Book of Records” een apart boek dat de genealogie beschrijft van de Bijbelse karakters. Die was nodig voor SETH, want in de Bijbel staan geen verhalen over SETH.

Nog iets leuks over de woorden MAN, VROUW, ZOON en DOCHTER.
Elk van deze woorden bestaan in het Hebreeuws uit drie letters. Grappig genoeg zou je kunnen volstaan met twee letters als je op de uitspraak let.

IESJ is het woord voor MAN. Je schrijft dit als aleph – yod – shin. (AYSj)
– extra letter Y
IESJA is het woord voor VROUW. Je schrijft dit als aleph – shin – heh (ASjH)
– extra letter H
BEN is het woord voor ZOON. Je schrijft dit als beth – nun – vav (BNW)
– extra letter W
BETH is het woord voor DOCHTER. Je schrijft dit als heh – beth – tav (HBT)
– extra letter H

De extra letters vormen het tetragrammaton: Y H W H.
Onwillekeurig moest ik denk aan: “het gezin als hoeksteen van de samenleving”.
Y (“Hij) is mannelijk en H is vrouwelijk en je kunt YH dus zien als Yin-Yang. Yah is ook een naam voor God, gebruikt in Exodus 15:2: “YH is mijn kracht…

De woorden voor man en vrouw beginnen met de aleph, de 1e letter van het alfabet.
De kinderen, zoon en dochter, zijn de 2e generatie en beginnen met de beth, de 2e letter van het alfabet, (afgezien van de letter H, die niet wordt uitgesproken)