Het Hebreeuws ligt wat schrift en taal betreft het dichtst bij de oorspronkelijke betekenis van de religieuze teksten. In ons schrift en taal zijn de afzonderlijke betekenissen van de letters verdwenen en daar wordt bij het vormen van woorden dus ook geen rekening mee gehouden.

Bij sommige woorden is dat toevallig wel zo, zoals OOG. De letter O was oorspronkelijk namelijk een tekening van een oog. In het hebreeuws wordt deze letter AYIN genoemd, waarin je ook het engelse woord EYE herkent.

De herkomst van woorden is overigens heel leuk en verrassend. Zo komt het engelse woord WINDOW (raam, venster) uit het Deens en betekent letterlijk WIND-OOG, een opening in de muur waar wind en licht doorheen komt (dat was dus nog voordat in dat gat een RAAMwerk met glas werd geplaatst). Veel bargoense woorden, zoals Majem (water), Jatten (handen) en Tof (goed) komen uit het Jiddisch en dus uit het Hebreeuws.
Als er in Genesis 1 staat: “En God zag dat het GOED was”, wordt daar dus het woord TOV gebruikt. (we gebruiken het ook in de combinatie mazzeltov, wat “goed geluk” betekent). Wanneer je proost en je zegt “daar ga je”, is dat eigenlijk een verbastering van Lechaim, wat “op het leven” betekent.

In het hebreeuws heeft ELKE letter een eigen betekenis omdat het afkomstig is van een pictogram (hiëroglief). Een combinatie van letters kunnen die betekenis vorm geven, versterken of nieuwe woorden vormen die een relatie hebben met een letter of combinatie van letters. Bijvoorbeeld het woord NACHAR betekent rivier. De letter N, is een zaadje (teken van LEVEN) en ook een zwemmende VIS. Dit geeft ook aan hoe belangrijk rivieren waren voor de mensen (Nijl, Eufraat en Tigris, Indus, enz.) De woorden voor water en zee bezitten de letter M, oorspronkelijk een pictogram van golvend water.

Een van de belangrijke speerpunten van mijn presentatie (waarover later) is dus dat met het vertalen van de Bijbel daardoor veel van de werkelijke betekenis verloren is gegaan. Woorden in de Hebreeuwse Bijbel zijn niet toevallig gekozen en het bijkomende feit dat elke letter ook een getalswaarde heeft kan de betekenis een andere wending geven. Daarnaast hielden de Hebreeën erg van het spelen met woorden en letters. De Bijbel staat vol met woordspelingen, die in vertalingen verloren gaan.

In het tweede scheppingsverhaal lees je in Gen. 2:6 dat “een DAMP” was opgegaan uit de aarde en de aardbodem bevochtigde. In sommige vertalingen staat WATER in plaats van DAMP, maar “damp” is een betere vertaling. In het Hebreeuws is dit het woord AD (aleph – dalet). de eerste en vierde letter van het alfabet. De aardbodem die bevochtigd wordt is ADAMAH en begint dus met dezelfde twee letters. En het is uit deze vochtige aarde dat in vers 7 staat:

Gen 2:7: “En de HEERE God had den MENS geformeerd uit “het stof der aarde

Het woord voor MENS is ADAM (ADM), en die mens is dus gevormd uit de vochtige (AD) aarde: ADAMAH (ADMH). Je ziet dat het hier om een woordspel gaat. (Ons woord MENS heeft met MANU te maken; Manu is de schepping van de Indiase God Brahma waar volgens de mythologie alle mensen van afstammen. Het was ook Manu die door de god Vishnu werd gewaarschuwd voor een “zondvloed” en de mensheid redde).

Het Hebreeuws kent alleen mannelijke en vrouwelijke woorden; onzijdig bestaat niet. Het Hebreeuwse woord ADMH (“rode” aarde) is vrouwelijk en God is mannelijk. Ik denk niet dat dat toevallig is. ADAM, is ook een mannelijk woord, maar dat wil niet zeggen dat het hier ook om één MAN gaat – dat staat er namelijk niet. Er staat “mens”, de soort. In het eerste scheppingsverhaal staat dat duidelijker:

Genesis 1:27: En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Denk maar eens aan de zin: “De TIJGER in India wordt met uitsterven bedreigt”. Het gaat in die zin om de soort en niet om één exemplaar, dus het gaat dan om alle aanwezige tijgers. Omdat het woord MENS in het Hebreeuws een mannelijk woord is, ontstaat de zin “naar het beeld van God schiep Hij HEM”. Om te verduidelijken dat het om de soort gaat, waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren zijn geschapen volgt de zin: “MAN en VROUW schiep Hij ZE”.

De woorden MAN en VROUW zijn … FOUT. In het Hebreeuws staat er namelijk: MANNELIJK en VROUWELIJK schiep Hij ze. De woorden die gebruikt worden zijn dezelfde die ook in het verhaal van NOACH worden gebruikt voor de dieren: van elke SOORT twee: mannelijk en vrouwelijk!

De woorden voor MAN en VROUW zijn in het Hebreeuws trouwens vrijwel gelijk, maar dat is een hoofdstuk apart.
De naam ADAM is in de eerste vier hoofdstukken van de Bijbel niet te vinden. In één instantie wordt ADAM zonder lidwoord gebruikt en wordt vertaald met “een mens”. Maar verder wordt tot Genesis 5 ADAM met een lidwoord gebruikt, waarmee het dus vertaald moet worden met “DE MENS”.

Genesis 5 is overigens afkomstig van een apart document dat door priesters in Genesis is tussengevoegd. In die zogenaamde “Book of Records” wordt wel ADAM zonder lidwoord gebruikt, maar net als in Genesis 1:26 kan dat ook vertaald worden met EEN mens. Genesis 5 is een genealogie waarin overigens Kaïn en Abel niet voorkomen, maar alleen een derde naam: SETH. In verband met de genealogie is die naam door priesters in vers 25 en 26 van Genesis 4 toegevoegd om het kloppend te maken met Genesis 5, dat ook een toevoeging is van priesters. Het verhaal gaat verder in Genesis 6. Het loopt tot vers 9 en gaat dan door in Genesis 7. De versen 9 tot 22 van Genesis 6 zijn dus ook door priesters toegevoegd aan het orginele verhaal.
Ik zal het een volgende keer hebben over deze aanpassingen in de orginele tekst, dat bekend staat als “de documentaire hypothese”.

Hoe zit het met EVA? Dat is wèl een naam. En een hele bizondere naam.
In Genesis 3 worden eigenlijk alleen de woorden “de mens” en “de vrouw” gebruikt. De naam EVA komt maar twee keer voor. Wanneer God de mens en zijn vrouw uit het paradijs zet, zegt Hij dat de vrouw met pijn kinderen moet baren. De mens zegt dan dat hij de vrouw CHAWA zal noemen, omdat zij moeder zal zijn van “alle leven”. De naam Chawa betetekent dan ook LEVEN.

De tweede keer dat de naam wordt gebruikt is wanneer zij voor het eerst het leven schenkt aan een kind in Genesis 4:1.
Over de naam Eva (ChWH) is veel te zeggen, maar het is lastig om dat in dit soort kleine uiteenzettingen te doen. Ik doe het wel in een presentatie die ik aan het voorbereiden ben. Dat doe ik met Powerpoint, een computer programma waarbij je met plaatjes en tekst veel duidelijk kan maken.

De werktitel is voorlopig: “GENESIS, een cultuur-historische kijk op het eerste boek van de TORAH”. Ik ben er al een half jaar mee bezig en het is nog niet klaar. Het is ook heel moeilijk om me echt te beperken tot Genesis, dus ik maak ook kleine uitstapjes naar andere boeken, vooral Exodus.
Wanneer er vragen zijn, beantwoord ik die graag – als ik de antwoorden tenminste weet, want ik ben ook maar een “student”.