Er zijn twee bizondere sites die ik via YouTube heb ontdekt.
De ene site bespreek ik hier, onder het kopje religie. Het andere zet ik onder Wetenschap.

Ik volg regelmatig de YouTube discussies die over het bestaan van God gaan.
Ik ben niet erg religieus opgegroeid, maar mijn interesse in de Bijbel is er niet minder om.
De reden daarvoor is de Bijbel zelf. Zo heb ik altijd gevonden dat Jezus, zoon van God en een aardse vrouw, een half-god moest zijn. Dat komt voor in de Griekse en de Romeinse traditie, maar NIET in die van de hebreeuwen. Vreemd.

Ik vond dus dat ik terug moest naar de bron om te begrijpen wat er werkelijk stond en daarvoor wilde ik ook begrijpen wat er eigenlijk opgeschreven is en … bedoeld was.
Het is interessant om te lezen over de overeenkomsten tussen Horus en Christus en Krishna en Christus en gewezen te worden op de typisch boeddhistische uitspraken van Jezus, maar dat zegt mij alleen iets over de persoon Jezus en voor mij gaat het om de kern van het geloof en dat vind ik in de eerste 5 boeken van de Bijbel.

Ik ben dus eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in “de eerste 5 boeken van Mozes”, die ik beschouw als het centrum van de drie religies: judaïsme, christendom en Islam.
Het gaat mij om de overeenkomst tussen deze religies en wat daarvan overeind blijft. Als die eerste 5 boeken van Mozes ongeloofwaardig zijn, wat is dan nog de waarde van die drie religies die erop gebasseerd zijn.

Het eerste boek, noemen wij Genesis, wat ook weer een Grieks woord is en géén hebreeuws. Daarbij komt dat in de Joodse traditie het héél belangrijk is dat “géén jota” van de tekst wordt veranderd. Wij zouden zeggen, géén letter mag worden veranderd.
Als het zo belangrijk is dat geen jota mag worden gewijzigd, dan geldt dat zéker voor een vertaling, waarbij géén letter meer ONgewijzigd is. De vraag is wat er verloren is gegaan in de vertaling.

Het woord jota slaat op de letter Yod (Y), de kleinste letter van het hebreeuws alfabet. Die letter is wel zó belangrijk dat het mede de aanduiding voor God is in het tetragrammaton YHVH.
Maar het is niet de enige aanduiding voor God, want YHVH komt pas tevoorschijn in Genesis 2, vers 4 in combinatie met Elohim en dat is de aanduiding voor God die in Genesis 1 wordt gebruikt. En als je dan weer leert dat Elohim een meervoud is, dat als enkelvoud wordt gebruikt dan ga je vragen stellen, die niet zo snel beantwoord worden.

Ik had me daarom al bezig gehouden met de kaballah, die vanuit een bepaalde (joodse) filosofie de geschriften probeert te verklaren. En ook het boek van Friedrich Weinreb: “de Bijbel als Schepping” was heel interessant om te lezen.
Echte antwoorden kreeg ik niet, maar ik begon wel wat meer te begrijpen van de zienswijze.
Maar ik kon niet ontkomen aan het feit dat je de Bijbel pas kan begrijpen als je de taal begrijpt waar het in het is opgeschreven.

Belangrijk verschil tussen de letters die de taal vormt waarin WIJ de Bijbel lezen en de taal waarin het geschreven is, is dat elke letter een betekenis heeft, die, aangevuld met andere letters, per woord een betekenis krijgt. Daarnaast heeft elke letter ook nog eens een getalswaarde. Naast de taal is ook de cultuur van de mensen die die taal bezigden van groot belang. Het verklaart hoe die mensen dachten en uit welk gezichtspunt ze hun omgeving begrepen.
Begrip van de taal waarin het officieel geschreven is, is dus van groot belang.

Als programmatechnicus bij de omroep moest ik ooit een rabbijn opnemen. Wat hij zei heeft indruk op me gemaakt en me geleerd dat niet alleen IK de Bijbel niet begrijp, maar ook al die christenen die nu op YouTube hun God verdedigen middels de Bijbel, nauwelijks snappen wat er eigenlijk staat.

Foute vertalingen en daardoor verkeerde interpretaties hebben geleid tot wanstaltige religieuse ideeën, waarmee die religies ons terug in de tijd gooien, toen de kennis van de mensheid niet zo groot was. Het heeft er ook toe geleid dat onze kennis vele honderden jaren, mischien wel duizend jaar, heeft stil gestaan. Religie werd vooral een controle-middel om mensen in bedwang te houden en uiteraard ook uit te buiten. Dat heeft ook het begrijpen van de Bijbel in de weg gestaan.
De rabbijn legde uit wat het eerste woord in de Torah (of Tanakh) betekende. Het woord dat in ons schrift als “Bereishit” geschreven kan worden. Het eerste boek (Genesis) heeft officieel dan ook de naam van dat woord: Het boek Bereishit.

Dit woord wordt vertaald met: In den Beginne. Maar staat dat er ook?
Het is geen slechte vertaling, maar wat wordt bedoeld met BEGIN.
Dat legde de rabbijn uit op een manier dat ik nooit ben vergeten. Maar … ik heb nooit een bevestiging hiervan kunnen vinden totdat internet hier op sommige sites op wees. Bijvoorbeeld op deze site.

quote: Everyone knows this verse, even if they know nothing else about the Bible. “In the beginning, God created the Heaven and the Earth.” Or, as the original Hebrew should be translated, “When God began to create heaven and earth.”

En dat laatste is cruciaal, want het betekent niet een absoluut begin en dus óók niet het begin van het universum. Dat wordt vaak verdedigd door het gebruik van het woord “Hemel”, maar dat is een vertaling en betekent bovendien iets anders dan universum. Dus moeten we weer kijken wat er in het orgineel stond en wat dát betekende. En dan ben ik nog maar bij het eerste woord.

Ik kwam de betekenis van Bereishit ook tegen op een andere site:
The word ‘B’reishit’ does not mean simply ‘In the beginning’; it implies ‘In the beginning of..’: “In the beginning of G’d’s creating of the heavens and earth, He said..” This creation, the heavens and earth, came into existence at a particular time but it does not represent the beginning of all time and it does not represent the beginning of all creation.

Wie meer wil weten over de betekenis van dit ene woord en de implicaties die dat met zich meebrengt leze de pagina op deze site.
Op deze twee genoemde sites staat echter niet wat in het hebreeuws geschreven zou zijn als er wel echt “In HET begin..” gestaan zou hebben. En dat was wat de rabbijn wel vertelde. En die informatie is nodig om te laten zien, dat het niet slechts om INTERPRETATIE gaat, maar om de werkelijke betekenis van het woord Bereishit.

Op YouTube werd ik door zthustra opmerkzaam gemaakt op de website http://www.ancient-hebrew.org/

Eindelijk zag ik daar hoe het eigenlijk zat, het verhaal dat de rabbijn op de radio vertelde. Be-reishit kan vertaald worden met “IN-Begin”. Dat kan zijn “In EEN begin”, of wij zouden ook kunnen zeggen “in HET begin VAN”. Als er “In HET begin (In den beginne)” had moeten zijn, dan had er B’hareishit gestaan. De letter Ha geeft het woordje HET aan. Een ANDER woord dus.

Consequentie van de misinterpretatie van dit woord leidt tot CREATIONISME. Mensen die dat idee aanhangen negeren alles wat we van geologie, archeologie, biologie en cosmologie weten en stellen dat het universum (?) ca 6000 jaar geleden werd geschapen. En dat leidden ze weer af uit de genealogie van de figuren die in de BIjbel genoemd worden. Hierdoor staan creationisme en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar.

Voor mij is deze site, ancient-hebrew.org, als een waterput in de woestijn.
Alleen al over die ENE zin “In den beginne schiep God Hemel en Aarde” wordt in 18 minuten in 4 video’s uit de doeken gedaan hoe het zit. Dát is nog eens een uitleg. En het was héél anders dan ik me ooit had kunnen voorstellen.

De sleutel lag in het OUD hebreeuws. Het oud hebreeuws is voor ons misschien wel het belangrijkste schrift, omdat via het Grieks en Romeins het geleid heeft tot ons huidige schrift.
Een andere ontwikkeling van ditzelfde schrift heeft geleid tot het Hebreeuws, waarmee ook de betekenis en eigenaardigheden van dat schrift bewaard zijn gebleven.

Het is vrij algemeen bekend dat elke hebreeuwse letter ook een nummer is, een getal, waarmee woorden dus getalswaarden krijgen. Hierop is GEMATRIA gebaseerd.
Wat vergeten wordt is dat elke hebreeuwse letter ook een eigen betekenis heeft. Anders dus dan ons alfabet, waar een letter op zichzelf geen betekenis heeft.

Als we terug gaan naar OUD Hebreeuws, dan zien we dat dat komt omdat de letters zijn ontstaan uit hiëroglyphen. Woorden werden gevormd door combinaties te maken van letters die samen te betekenis hadden van wat moest worden beschreven. (zoals ook in de Egyptische hiëroglyphen).

Een mooi voorbeeld is de AB, de A is eigenlijk het hoofd van een OS. Dit staat voor kracht (daarom begint Allah ook met een A).
De B is ontstaan uit de vorm van een semitische tent en zouden we kunnen vertalen als huis. AB is dus de “kracht van het huis” – en dat staat voor AB(ba), ofwel VADER, die wij wel eens aanduiden met “hoofd van het huisgezin”. Het grappige is dat de oud-hebreeuwse letter A een hieroglyph is van het hoofd (!) van een os, een sterk dier.

Zo zijn vrijwel alle primaire woorden te verklaren door de betekenis van de letters die worden gebruikt. Dat is dus heel anders dan ons schrift, waarbij elke letter een klanknabootsing is en verder geen betekenis heeft.
Dat dit niet zomaar bedacht is, blijkt uit derest van de taal. Er zijn stamwoorden, die uitgebreid kunnen worden met andere letters of combinatie van letters, terwijl al die woorden qua betekenis met elkaar te maken hebben.

Bekijk het volgende filmpje eens en als het je boeit, kijk dan verder op de site en laat je verrassen. Hier is het YouTube filmpje over het eerste woord. Hier is overigens nog geen OUD hebreeuws gebruikt.
Voor het Oud-Hebreeuws kun je behalve naar de site van ancient-hebrew.org ook naar het YouTube channel van ancient-hebrew.org gaan, waar je alle videos kunt zien.
Behalve de sites heb ik nu ook een aantal boeken gekocht van Jeff A. Benner, de man achter ancient-hebrew.org.

De andere site is een wetenschappelijke site en behandeld de 10 dimensies. Hierover in mijn volgende blog.